CLH

CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.

2019. március 26. kedd, EmánuelA portálon található információk
felhasználásának feltételei
A honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbiakban leírtakat, melyeket a CLH Kft. önmagára nézve kötelezőnek ismer el. 
Társaságunk a portál adatkezelési rendszerét, a közzétett tartalomért való felelősségre, valamint a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozatokat rendszeresen átvilágítja, a portált érintő információkezelés elveit a jogszabályi változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja, a szükséges módosításokat végrehajtja.
Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a láblécben található kapcsolat link segítségével teheti meg.
A társaságunk portáljához való hozzáférésre, valamint annak használatára a jognyilatkozatokban foglalt tartalom, és a mindenkor irányadó hatályos jogszabályok vonatkoznak. A portál tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, valamint oldalak böngészésével egyidejűleg Ön tudomásul veszi, valamint korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
CLH Kft. bármikor felülvizsgálhatja a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmát, azokat szükség szerint módosíthatja ill. frissítheti. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.


Adatvédelem és hozzáférés biztosítása
   Tisztelt Látogatónk, amikor Ön a CLH Kft. internetes portáljának oldalait böngészi, egyidejűleg adatot is szolgáltat a társaság számára. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben az űrlapok kitöltésével történik.

A portálon található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Önnek személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít a CLH Kft.

A portál meghatározott részei megtekintésének ellenben feltétele, az azonosításra szolgáló információk megadása, melynek során a felhasználók egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából társaságunk nyilvántartsa. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, elfogadja annak a lehetőségét, hogy Ön nem fér hozzá a portál bizonyos részeihez.

A honlap regisztrált felhasználói számára fenntartott csatornái:

Vevőszolgálat/Hibabejelentő
Webáruház,
Termékkatalógus termékdokumentációi,
Az Ön által a társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a portál üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Adatkezelő a felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Kijelentjük, hogy azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket Ön a kapcsolatfelvétel link segítségével ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.

Az adatkezelő nem gyűjt olyan jellegű adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

Vonatkozó jogszabályok

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó legfontosabb jogforrások az Adatvédelmi törvény, az egyes szolgáltatásokat érintő adatkezelési jogszabályok, az adatvédelmi biztos vonatkozó ajánlásai.

A portál adatkezelési rendszerének részletes adatvédelmi átvilágítását, belső adatvédelmi elveinek rendszeres frissítését a jogszabályi változások figyelembevételével végezzük.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, véleményét a fejlécben található kapcsolat gomb alatt található címen juttathatja el a társaság számára.Információ titokban tartása

A CLH Kft. az  Ön személyes adatait  az adatvédelemről rendelkező jogszabályokban előírtak kivételével - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.


Hozzáférés joga

Önnek törvényben meghatározott joga és technikailag biztosított lehetősége van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve kérje azok törlését.

Portálunk ill. annak rendszergazdája mindenkor szem előtt tartja, hogy a személyes adatokat karbantartsa. Amennyiben Ön frissítés céljából szeretne hozzáférni, illetve javítani kívánja a nálunk nyilvántartott személyes adatait, ezt a fejlécben található kapcsolat gomb alatt található címen juttathatja el a társaság számára.

Írásbeli kérelmére részünkre átadott személyes és egyéb adatait a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően töröljük.


Személyes adatok tárolása

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. Az adatkezelés során a felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag azok férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő által kezelt adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe azzal, hogy az adatfeldolgozó köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzatban és a hatályos jogszabályokban írt rendelkezéseket. Felhasználó a honlap használatával és látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai adatfeldolgozás céljából az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó részére esetenként átadásra kerüljenek.

CLH Kft. minden  a rendelkezésére álló technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Web-oldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során a CLH Kft.  az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről. A társaság a portál látogatottságáról kizárólag névtelen információkat gyűjt be. /például a leggyakrabban látogatott oldalak és keresések/

A CLH Kft. elzárkózik az ún.  “spam - kéretlen levelek? gyakorlatától.  A "spam" tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek e-maileket Önnek, olyan személyek akikkel korábban nem állt kapcsolatban.

A hírlevélre történő feliratkozás során, személyes adatai önkéntes megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy azok az adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozat kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás, és külön engedélyezés nélkül az adatkezelő saját marketingtevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa.

A személyes adatok felhasználása, a felhasználás célja, módozatai körében a CLH Kft. jelen nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.


Felelősség korlátozása
  Tisztelt Látogató, Ön a portál oldalait böngészve és szolgáltatásait igénybe véve egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a CLH Kft. internetes oldalait saját felelősségére használja. A portál látogatásakor - a rákapcsolódással, tallózással ill. letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül ill. közvetetten, vagy véletlenszerűen - felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a társaságot, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A CLH Kft. a portálrendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A CLH Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a  portál bármely vagy összes szolgáltatását  megszüntesse.

A portálon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. A CLH Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt programokat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A társaságnak lehetősége van folyamatosan figyelemmel kísérni a portál fórumain történő eszmecseréket és egyéb közléseket, azonban a fentiek tartalma nem tekinthető a CLH Kft. által vállalt kötelezettségként, ennek megfelelően a társaság nem vállal felelősséget  az előbbiek során említett oldalak tartalmából eredő bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért.

A vállalati portálon található hivatkozások, linkek

A CLH Kft. honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a társaság ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a CLH Kft. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint  nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a  társaság honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség
A társaság továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás ill. hozzáférés során éri annak használata illetve böngészése következtében, - ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.Szerzői és felhasználási jogok
   Szerzői jog, az információk tulajdonjoga
Ön az Interneten keresztül a CLH Kft. oldalairól információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg, vagy nyomtathat ki. A letöltött ill. kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és  megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát - ideértve annak  teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait - sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel a CLH Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a CLH Kft. engedélye nélkül az itt leírt feltételektől,  vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A www.clh.hu honlap portál-rendszere tartalmaz védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, valamint a CLH Kft. termékeire vonatkozó  információkat. A társaság és egyéb harmadik személyek nem engedményezik és nem ruházzák át Önre az ily módon feltüntetésre került védjegyekben, szabadalmakban, vagyoni értékű jogokban, és egyéb szellemi tulajdonjogokban foglalt személyhez fűződő és vagyoni érdekeiket és jogosítványaikat.

Védjegyek, védett nevek, domain nevek
A bejegyzett nevek minden esetben a jogosult cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A CLH Kft. által bejegyzett védjegyeket, neveket és domain neveket üzleti céllal senki nem használhatja. Nem alkalmazhatja azokat a CLH Kft. jó hírnevének rontására.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése
Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden a CLH Kft.  portáljára küldött közlést vagy anyagot, - ideértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot,- társaságunk nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró információként kezel. A CLH Kft. tulajdonába kerül minden, amit Ön felad, és azt társaságunk bármely célra felhasználhatja - így többek között, feltárhatja, és közzéteheti azokat.
A CLH Kft. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást illetve technikát, amely az Ön által bármely célból a portálunkra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketing tevékenységet.
Az Ön által a CLH Kft. részére elküldött információkat nem őrizzük meg, válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.


A vállalat honlapjaira mutató linkek, keretezés
Kizárólag a fő oldalra mutató linkek engedélyezettek. A CLH Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül mélyebb linkek nem alkalmazhatóak.
Tilos a portál oldalainak keretezése - úgynevezett frame-be helyezése. Úgyszintén tilos linkek az oldalak bármely részének, bármely módon nem a társasághoz tartozó felek oldalain történő bennfoglalása.


Letölthető műszaki dokumentációk
A letölthető műszaki dokumentumok nem képeznek jogérvényes dokumentációt. A folyamatos termékfejlesztés érdekében a gyártó fenntartja a jogot bármely műszaki módosításra, előzetes értesítés nélkül. Az elektromos, hűtéstechnikai, hidraulikai vagy méretrejzok a standard alapkivitelű gépekre vonatkoznak, és nem szükségszerűen egyeznek meg a korábban leszállított, vagy aktuálisan megrendelt gépekhez tartozó rajzokkal. Kizárólag a gépekkel együtt szállított, munkaszámmal ellátott dokumentációk jogérvényesek.