CLH

CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.

2019. március 26. kedd, Emánuel

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI POLITIKA
 
A CLH Cégcsoport minőségszemlélet iránt elkötelezett vezetősége fontosnak tartja a környezetvédelmet, a munkahelyi egészség és biztonság követelményeinek betartását, támogatja a fenntartható fejlődést és hozzájárul a környezetvédelem, valamint a munkahelyi egészség és biztonság energiairányítási és információbiztonsági rendszer üzleti gyakorlatba való átültetéséhez mind a társaságon belül, mind telephelyeinek környezetében, mind pedig tágabb értelemben Magyarországon.

Ennek megvalósításához bevezettük, fenntartjuk, és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ 28001:2008 valamint MSZ EN ISO 50001:2012, MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok követelményeinek együttesen megfelelő integrált vállalatirányítási rendszert, amely rendszerben a következő alapelveket vesszük figyelembe:
 
• A cégcsoport a budapesti, csongrádi, biatorbágyi és debreceni telephelyein a hűtő-, szellőző-, és klímaberendezések forgalmazása, telepítése, üzembe helyezése, szerviz és vevőszolgálat, automatikus szabályozó rendszerek, elektromos kapcsolószekrények és hűtőaggregátok tervezése, gyártása, épületgépészeti tervezés, légtechnikai berendezések - légkezelők, ventilátorok, szabályzó-, befúvó, elszívó szerkezetek, tűzvédelmi berendezések tervezése, gyártása, atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek (nukleáris rendeltetésű építmények) létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggően tervezési-, terveztetési- és építés-szerelési (épületgépészeti és légtechnikai) munkák, épületvilágítás és erőátviteli berendezések/hálózatok szerelése, tűzvédelem (anyag, szerkezet, passzív tűzvédelem), hőszigetelés (ipari- és épületgépészeti berendezések, csővezetékek) és fővállalkozási tevékenységekre terjeszti ki
• Szolgáltatásainkat a piaci igények szerint korszerűsítjük és törekszünk arra, hogy a lehető legmagasabb műszaki biztonsági szinten teljesítsünk .
• Gondoskodunk arról, hogy a vevői igényeket pontosan dokumentáljuk és azokat maradéktalanul teljesítsük.
• Minden szintű belső tanácskozáson napirenden tartjuk a minőség és a vevői elégedettség aktuális kérdéseit és eredményességének javítását.
• Szakmai tudás elmélyítésével és fejlesztésével elősegítjük, hogy munkatársaink korszerű, környezetkímélő megoldásokkal segítsék a vevők műszaki problémáinak megoldását
• Prevenciós tevékenységünk során törekszünk a veszélyes anyagok felhasználásának csökkentésére, környezetbarát anyagokkal történő kiváltására, a légszennyezés szinten tartására, valamint a keletkezett hulladék lehető legteljesebb újrahasznosítására.
• Fokozottan megköveteljük beszállítóinktól, hogy környezetkímélő technológiákat és anyagokat használjanak, csökkentsék a környezetvédelmi terheléseket (zaj, por, stb.), és a csomagoló anyagaik is legyenek alkalmasak az újrahasznosításra.
• Gondoskodunk arról, hogy a termelési folyamatokban keletkező hulladékokat szakszerűen kezeljék, minimalizáljuk azok mennyiségét és elősegítsük a hulladékok újra hasznosítását
• Folyamatosan ellenőrizzük a biztonsági kockázatok jelenlétét munkafolyamatainkban, a munkavállalók foglalkoztatásában, indokolt esetben közvetlenül beavatkozunk. Az eredményeket rendszeres időközönként értékeljük.
• A Cégcsoport célja a károkat elkerülni, valamint a kockázatokat olyan alacsony szinten tartani, amilyen mértékben lehetséges. A Cégcsoport vezetése elkötelezett a vonatkozó jogszabályokban és határozatokban foglaltak teljesítéséért és vállalja a MEB-hez kapcsolódó végső kötelezettséget.
• IBIR vagyonleltár, kockázati szintek, kockázatfelmérés, intézkedések stb.
• Munkatársaink a környezet védelmének, energiahatékonyságnak, információbiztonságnak és a munkabiztonságnak főszereplői. Folyamatos képzéssel gondoskodunk arról, hogy a szakterületi vezetők a környezeti hatások, energiateljesítmény, információbiztonsági- és a munkahelyi kockázatok ismeretében irányítsák beosztottjaik munkáját, kifejlesszék bennük a tudatos munkavégzés képességét. A folyamatos képzések biztosítják a vevők követelményeinek megfelelő szolgáltatás nyújtását.
• A Cégcsoport vezetősége és a munkavégzésben résztvevő minden dolgozója kiemelt figyelmet fordít az érdekelt felekkel – különös tekintettel a hatóságokkal és a hatásokat, kockázatokat közvetlenül viselőkkel (a területen lévő dolgozók és látogatók, lakosság) – folytatott kommunikációra.

A Cégcsoport vezetősége elkötelezett társaságunk minden működési területén a minőség, a környezetvédelem és munkabiztonság folyamatos fejlesztéséért, a környezetszennyezés, a munkabaleset és egészségkárosodás megelőzéséért. Ennek érdekében működtetjük, rendszeresen felülvizsgáljuk és folyamatosan fejlesztjük az Integrált Vállalatirányítási Rendszerünket.
A megrendelők és beszállítók képviselőivel történő folyamatos kapcsolattartás és kölcsönös függőség miatt irányítási rendszerünket a hatékony és kölcsönösen előnyös megrendelő-szolgáltató, szolgáltató-beszállító partnerkapcsolatokra alapozzuk, és alapvető kritériumainak betartása érdekében munkatársainktól egyértelműen elvárjuk:

• A magas szintű minőségi teljesítményt, valamint az egészségtudatosság és a környezettudatosság, energiahatékonyság és információvédelem érvényesítését működésünkben és partnerkapcsolatainkban egyaránt,
• A szakmai és jogszabályi követelmények betartását,
• Legyenek tudatában cégünk magas szintű munkakultúrájának, a személyes kapcsolat minőségének fontosságával, feladatukat ennek megfelelően végezzék és módszeresen törekedjenek megvalósítására megrendelőink és beszállítóink vonatkozásában egyaránt,
• A megrendelői tulajdon védelmi szempontjainak betartását és betartatását.

Célokat és előirányzatokat tűzünk ki, melyeket vállalatirányítási programok végrehajtásával törekszünk elérni különös tekintettel az alábbi területeken:
• Légszennyezés csökkentése,
• Hulladék-kibocsátás csökkentése,
• Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre,
• Kompetenciák fejlesztése képzésekkel,
• Monitoring folyamatok fejlesztése,
• Energiateljesítmény növelése,
• Információbiztonság hatékonyságának fejlesztése
• Energiahatékonyság, optimalizáció.
 
Mivel termékeink és szolgáltatásaink minőségét, környezetvédelmi, energiairányítási, információbiztonsági és munkabiztonsági törekvéseinket alapvetően befolyásolja az alvállalkozók és beszállítók munkája, ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatot építsünk ki és tartsunk fent, ahol felhívjuk figyelmüket a környezetvédelemért, munkabiztonságért tett fáradozásainkra.
Annak biztosítására, hogy beszállítóink és alvállalkozóink közreműködésével társaságunk megrendelőinek és partnereinek elvárásait, a jogszabályi és egyéb követelményeket maradéktalanul kielégítő szolgáltatást nyújthassunk, megköveteljük beszállítóinktól és alvállalkozóinktól a saját tevékenységükre vonatkozó minőségi szemléletet, valamint a környezetvédelmi és a munkavállalókért való felelős gondolkodást.
A Cégcsoport minden tagja elkötelezett az energiafelhasználással, fogyasztással és hatékonysággal kapcsolatos jogi kötelezettségek valamint egyéb vállalt követelményeknek való megfelelés iránt. Támogatjuk az energiahatékony termékek, szolgáltatások beszerzését és az energiateljesítmény növelésének tervezését.

Társaságunk információ biztonsági stratégiája három alapvető szempontra épül:
• Megoldás szállítói vagyunk egy biztonsági szempontból érzékeny ügyfélkörnek, amelynek biztonsági igényei saját működési területünkre is begyűrűznek.
• Az információ biztonságáról úgy próbáljunk gondoskodni, hogy közben megőrizhessük rugalmasságunkat szakmai, azaz a konzultációs és testre szabási tevékenységi területen
• Módszeres (FMEA) és következetes kockázat elemzéssel határozzuk meg a birtokunkban lévő információk értékét, és ezzel arányos intézkedéseket vezetünk be.
• Az információ biztonsági stratégiájának kidolgozásakor abból a tényből indultunk ki, hogy egy biztonsági szempontból igen érzékeny ügyfélkörnek végez informatikai és folyamatfejlesztési tanács-adást. Így szolgáltatásunk és tevékenységünk biztonságossága igen erős vevői elvárás. Ezen belül is elsődleges szempontként kezeljük ügyfeleink adatainak védelmét a bizalmasság és a sértetlenség tekintetében:
• a számunkra átadott bizalmas és kritikus ügyfél információkat az információ biztonság elveinek lehető legszigorúbban megfelelve védjük.

Fontosnak tartjuk azt a tényt, hogy az információbiztonsággal kapcsolatos foglalkozás, gondolkodás-mód biztonságosabb, így vevőink igényeinek is jobban megfelelő, minőségi rendszerek kifejlesztését segíti elő.
Munkánkkal kapcsolatos szakmai elvárások ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot is követelnek, illetve saját belső működésünket illetően ezeken a területen az információk rendelkezésre állását tekintjük alapvető szempontnak. Ennek érdekében szervezetünkön belül nyitottságot biztosítunk, munkatársaink részére elérhetővé tesszük a munkájukhoz szükséges információkat. Ez a bizalmi alapon való működési mód másrészt azt igényli, hogy az információ biztonsági elveket tudatosítsuk és minden munkatársunk kötelező érvénnyel betartsa. Különös hangsúlyt fektetünk dolgozóink képzésére, valamint az új munkatársak bevezetésére a napi és az ügyfelekkel való munkába fokozott ellenőrzés, felügyelet mellett.
A birtokunkban lévő információk védelmére kialakított intézkedések esetében fontosnak tartottuk, hogy az intézkedések összhangban legyenek üzleti terveinkkel, folyamatos üzletmenetet biztosítsanak.
Összegzésül: információbiztonság irányítási rendszerünkkel egy stabil, megbízható, de megfelelő rugalmasságú cég működését tesszük lehetővé.
Társaságunk vállalatirányítási politikájában foglalt elvek betartása minden munkatársunk számára kötelező.